TÜZÜK
KÖK HÜCRE VE HÜCRESEL TEDAVİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ


BİRİNCİ BÖLÜM

Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1 - Derneğin Adı: “Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği” dir.
İngilizce adı “Society of Stem Cell and Cellular Therapies” dir.
Derneğin merkezi İstanbul’dur.
Dernek, yurt içinde şube açabilir.
Derneğin Amacı, Uzmanlık Alanının Tanımı, ÇalıŞma Biçimleri ve Faaliyet Alanları:

Madde 2- Amaç ve Tanımlar.
Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği aşağıdaki amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterir.

a) Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler bilimsel alanlarını çağdaş standartlara uygun düzeyde tutabilmek, sürekli yenilenip güçlendirmek amacı ile araştırma ve çalışmalar yapmak.
b) Türkiye’deki tüm Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler mensuplarını bu birlik çatısı altında toplamak, tüm faaliyetlerini bu ilke doğrultusunda düzenlemek
c) Ulusal kongre ve sempozyumlar düzenlemek, meslektaşlar arasında bilgi ve tecrübe akışını sağlamak.
d) Dergi ve kitap gibi mesleki yayınlar yapmak.
e) Mezuniyet sonrası eğitim amaçlı kurslar ve sempozyumlar düzenlemek. Burs olanakları yaratmak.
f) Yurtdışında benzer amaçlı mesleki kuruluşlarla işbirliği yapmak federasyona üye olmak müşterek bilimsel organizasyonlar yapmak.
g) Mensupları arasında sosyal amaçlı dayanışma organizasyonları yapmak, sosyal tesisler, yapı ve tüketim kooperatifi benzeri kuruluşlara öncülük etmek.
h) Meslek mensuplarının haklarını korumak üzere ilgili kuruluşlarla anlaşmalar yapmak
i) Genel sağlık ve kamu yararına çalışmalar yapmak.

2.1. Ülkemizdeki kök hücre ve hücresel tedavileri alanında çalışan bilim dalları ile ilgili bilgi iletişimini sağlamak, bu alanın çalışma ve araştırmalarını desteklemek, Türk kök hücre ve hücresel tedavilerinin ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamak,
2.2. Kök hücre ve hücresel tedavilerini gören / görecek olan hastalara yardımda bulunmak,
2.3. Kök hücre ve hücresel tedavileri konusunda çalışma yapan/ yapacak olan araştırmacılara ve/veya projelere destek olmak,
2.4. Kök hücre ve hücresel tedavileri alanında araştırma, üretim ve uygulama ile ilgili etik ve bilimsel standartları belirlemek için çalışmak,
2.5. Kök hücre ve hücresel tedavileri alanında çalışma yapan özel ve/veya tüzel merkezleri ve kişileri gönüllülük esasına bağlı olarak denetlemek için çalışmalar yapmak,
2.6. İlgili mevzuatın izin verdiği ölçüde ve ilgili kurumlarla işbirliği halinde standartlarına uygun bulduğu üretim, işleme, banka vb. tesisleri uygulamanın yapıldığı klinikleri ve uygulayıcı personeli (doktor, biyolog, v.b.) sertifikalandırmak,
2.7. Raporlar doğrultusunda hastalara danışmanlık yapmak, yol göstermek,
2.8. Kök hücre ve hücresel tedavileri alanında Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapmak, elde edilen bilgileri paylaşmak.

Madde 3 - Faaliyet alanları ve çalışma biçimleri

3.1. Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
3.2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3.3. Amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü, bilgi, belge, doküman ve/ veya yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmaları duyurmak için amaçları doğrultusunda web sitesi, gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
3.4. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere gerekli izinleri almak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurtiçi ve yurtdışından bağış kabul etmek,
3.5. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve/ veya sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
3.6. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezive eğlenceli etkinlikler, vb. düzenlemek ve üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
3.7. Amaçların gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
3.8. Derneğin amaçlarını gerçekleştirilmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,
3.9. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile sandık kurmak,
3.10. Derneğin amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

Madde 4 - Yasak Faaliyetler

4.1. Dernek din ve siyasetle uğraşmaz. Her türlü bölücülük ve ayrımcılığın karşısındadır. Dernekler yasasının yasakladığı tüm durum ve eylemlerden kaçınır.
4.2. Dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürebileceği belirtilen çalışma konuları ve biçimleri dışında faaliyette bulunamaz.
4.3. Dernekler için yasaklanan amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteremez.
4.4. Türk Silahlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetlerinin hizmetleri ve mensuplarının bütün hakları ile ilgili kanuni hükümlerin uygulanmamasına veya yeni hükümler konmasına dair faaliyetlerde bulunamaz.
4.5. Dernek yöneticileri derneği temsilen bu tüzükte belirtilen amaç ve faaliyet biçimlerine uymayan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılamaz, beyanda bulunamaz ve dernek mensuplarını bu yönde görevlendiremez.

Madde 5 - Dernek Amblemi

5.1. Derneğin amblemi Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir ve gerekli yasal işlem valilik katında yapılır. Dernek amblemi yönetim kurulunun izni olmadan üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.
5.2. Dernek amblemi, beyaz zemin üzerine siyah yuvarlak amblemin içinde hücre ve uzantıları tarzında düzenlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi :

Madde 6 - Üye Olma Hakkı ve Üyelik iŞlemleri

6.1. Derneğin üç türlü üyesi vardır. Asıl, fahri ve onursal üye. Derneğe asıl üye olabilmek için:

a) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
b) 18 yaşını bitirmiş bulunmak,
c) Kök hücre ve hücresel tedavileri alanında ve ilgili bilim alanlarında bilimsel aktivite gösteriyor olmak,
d) Tıpta uzman olmak veya bir temel/klinik bilim dalında yüksek lisans (Msc) veya doktora (PhD) yapmış olmak ve/veya yapıyor olmak gerekir. Yukarıdaki niteliklere sahip kişiler başvuru formunu doldurarak, dernek üyesi iki kişinin referansı ve bir dilekçe ile Dernek Yönetimine başvururlar. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

6.1.1. Fahri Üye: Dernek faaliyetlerine ilgi duyan ama asıl üyelik koşulları eksik kalan kişilere aşağıda belirtilen koşullarda verilen üyeliktir.

a) TC vatandaşı olmayan ve Türkiye’de ikamet hakkı bulunmayan “Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler” alanında çalışmalar yapan kişiler,
b) TC vatandaşı ve Kök hücre ve hücresel tedavileri uygulamalarına yakınlığı olan başka branş uzmanları,
c) Kök hücre ve hücresel tedavi alanında faaliyet gösteren firma veya şirketlerin Türkiyedeki yöneticileri,
d) Fahri üyelerin dernek organlarında seçme ve seçilme hakları yoktur, e) Fahri üyeler aidat ödemek zorunda değildir,
f) Fahri üyelik bir asıl üyenin teklifi üzerine yönetim kurulunun 30 gün içinde alacağı oybirliği kararı ile kesinleşir.

6.1.2. Onursal Üye: Kök hücre ve hücresel tedavileri alanında uluslararası katkılarda bulunmuş dernek üyesi olmayan Türk ya da yabancı bilim insanları ve en az beş asıl üyenin teklifi ile uygun görülen adayların Yönetim Kurulu’nun önerisi ve genel kurulun kararı ile onursal üyelik verilebilir. Onursal üyelerden ödenti alınmaz. Onursal üyeler Genel Kurul’a oy hakkı olmaksızın katılabilirler.

6.2. Üyelerin Hakları:

6.2.1. Hiç kimse derneğe üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.
6.2.2. Üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konamaz. Genel kurulda her asıl üyenin bir oy hakkı vardır. Onursal ve fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Oy hakkı ancak bizzat kullanılabilir.

6.3. Üyelikten Çıkma:

6.3.1. Ayrılma isteği yazılı olarak yönetim kuruluna iletilen üyeler dernek üyeliğinden çıkmış sayılır. Bu yolla ayrılan üyelerin tekrar müracaatı halinde giriş koşullarında yeniden kayıtları yapılabilir.

6.4. Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

6.4.1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
6.4.2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak, 6.4.3. Yazılı ikaza rağmen birikmiş üyelik aidatını bir yıl içinde ödememek,
6.4.4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
6.4.5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
6.4.6. Tıbbi ve bilimsel etik’e uymayan davranışlarda bulunmak Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 7 - Giriş Aidatı ve Yıllık Ödenti Miktarı:

7.1. Derneğin üyeleri yönetim kurulunca belirlenecek giriş aidatı ve yıllık aidatı ödemekle yükümlüdür. 65 yaşına girmiş üyelerden ödenti alınmaz.

Madde 8- Dernek hizmetlerini yürütmek amacıyla gerektiği sayıda görevli yönetim kurulu tarafından atanabilir. Yönetim kurulu bu görevlilerin ücretlerini, vasıf, çalışma koşulları ve sürelerini dikkate alarak belirleme yetkisine sahiptir.


ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM

Dernek Organları KuruluGları Görev ve Yetkileri:

Madde 8 - Genel Kurul;

8.1. Derneğe kayıtlı üyeler Genel Kurul’u oluştururlar. Genel Kurul’un başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Dernek organları asıl ve yedek üyelerini 2 yıl süreyle seçer.
b) Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilip verilmeyeceğini ve verilecekse bu ücret ile her türlü ödenek yolluk ve tazminatları belirler.
c) Yönetim Kurulu’nun yıllık çalışma raporu ile Denetleme Kurulu raporunu görüşerek Yönetim Kurulu’nu aklar.
d) Gerektiğinde Dernek tüzüğünde gerekli değişiklikleri yapar ve Derneğin feshine karar verir.
e) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması ya da varolan taşınmaz malların satılması için Yönetim Kurulu’na yetki verir.
f) Derneğin yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması yada ayrılması konusunda karar verir.
g) İktisadi işletme kurulmasına karar verir,
h) Amacına yönelik vakıflar ve bu vakıflar nezdinde iktisadi işletmeler kurabilir ya da başka bir vakfın kurucu üyeliğine katılmaya karar verir.

8.2. Olağan Genel Kurul toplantısı 2 yılda bir Mart ayında yapılır.
8.3. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
8.4. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
8.5. Genel Kurul toplantısı Dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu dernek merkezinden başka bir yerde olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasına karar verebilir.
8.6. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
8.7. Genel Kurul’a katılacak üyeler Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. Gereken katılımcı sayısına ulaşılmışsa durum bir tutanakla saptanır ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere üyeler arasından açık oy ile bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ve iki yazman seçilir. Toplantıyı genel kurul başkanı yönetir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenleyerek Başkan ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir.
8.8. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konular gündeme alınır.
8.9. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat veya noter vekâleti ile kullanır.

Madde 9 - Yönetim Kurulu;

9.1. Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilen 7 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Sayman ve 2 üyeden ibarettir. Yönetim Kurulu üyeleri ve yedekleri Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir.
9.2. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, sayman ve 2 üyeyi belirler. O yılki kongre başkanını yönetim kurulu kendi içinden seçer. Kongre başkanını her kongre için yönetim kurulu belirler.
9.3. Yönetim kurulu, tüm üyelerini haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir ve üye sayısının çoğunluğunun hazır bulunması ile toplanır. Bir yıl içinde en az dört toplantı yapılır. Kararlar, toplantıya katılan üye sayısının çoğunluğu ile alınır.
9.4. Asıl üyelerde boşalma olma durumunda en çok oy almış yedek üye göreve çağrılır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ya da Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması durumunda Dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine dernek merkezinin bulunduğu yerin sulh hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurul’u toplamakla görevlendirir.

Madde 10 - Yönetim Kurulu Yetki ve Görevleri;

10.1. Yönetim Kurulu ihtiyaç halinde başkanın çağrısı ile dernek merkezinde, varsa iktisadi işletmenin bulunduğu yerde veya toplantı için uygun bulunan başka bir yerde toplanır ve gündemdeki konuları karara bağlar. İvedilikle karar verilmesini gerekli kılan haller dışında, yönetim kurulu toplantı yer ve zamanının en az 10 gün önce üyelere duyurulması gerekir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç toplantıya geçerli mazereti olmadan katılmayan Yönetim Kurulu üyesi çekilmiş sayılır.
10.2. Yönetim Kurulu’nun görev süresi 2 yıldır. 2 yılda bir yapılan her olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu seçimi yenilenir. Aynı üyeler Yönetim Kurulu’na ve diğer kurullara yeniden seçilebilirler. 10.3. Derneğin amaçları doğrultusunda her türlü çalışmada bulunmak,
10.4. Görev dönemine ilişkin çalışma raporunu ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
10.5. Üye olmak isteyenlerin başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak,
10.6. Derneğin bilimsel etkinliklerinin yürütülmesi için bilimsel alt komiteler oluşturmak, var olan alt komiteleri ortadan kaldırmak, denetlemek ve bu amaca yönelik yönergeler hazırlamak,
10.7. Gerektiğinde üyelere uyarıda bulunmak, Disiplin Kurulu’na göndermek ve disiplin kurulu kararlarında önerilmesi halinde üyeliklerine son vermek,
10.8. Ulusal ya da uluslararası kongre ya da her türlü diğer bilimsel toplantıların yapılmasını kararlaştırmak ve bu etkinlikleri düzenlemek,
10.9. Tüzük değişikliği gerektiğinde önerilerini Genel Kurul’a sunmak,
10.10. Dernek amaçları doğrultusunda her türlü gayrimenkulu kiralamak veya kiraya vermek, ödünç almak ve benzeri şekillerde kullanım haklarını edinmektir.

Madde 11 - Yönetim Kurulu BaGkan ve Üyelerinin Yetki ve Görevleri:

11.1. Başkan: Derneğin idari ve bilimsel temsilcisidir. Gerekli gördüğü zaman Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Yönetim Kurulu’nun vereceği yetkiye dayanarak Dernek adına borç ve hak sağlayıcı işlemler yapar. Dernek yararına gördüğü işlemleri gerçekleştirir. Dernek adına bankalarda hesap açıp kapatmaya, bu hesaplardan ilgilisi ile birlikte para çekmeye yetkilidir.
11.2. BaGkan Yardımcısı: Başkanın yokluğunda başkan tarafından yapılması gereken görevleri yerine getirir.
11.3. Genel Sekreter: Derneğin üye kayıt defterini ve gelen-giden evrak defterini tutar, yazışmaları yapar, dosyaların düzenli tutulmasını, Yönetim Kurulu gündeminin hazırlanmasını sağlar. Başkan ve başkan yardımcısının yokluğunda onların görevlerini üstlenir.
11.4. Genel Sekreter Yardımcısı: Dernekle ilgili her türlü çalışmada yardımcı olur.
11.5. Sayman: Derneğin Gelir-Gider defterini, Bütçe defterini ve Demirbaş defterini tutar. Tahmini gelir ve gider bütçesini hazırlar. Derneğin mali durumunu yönlendirir. Sarf ve gelir belgelerini düzenli biçimde korur. Ödemelere ait belgeleri, ödenti, bağış ve benzeri gelirlere ilişkin makbuzları imzalar. Toplanan paraları Yönetim Kurulunca belirlenen bankalara yatırır. Yönetim Kurulu’na bu işlemler konusunda bilgi verir.

Madde 12- Denetim Kurulu:

12.1. Denetim Kurulu’nu oluşturmak üzere Genel Kurul tarafından üyeleri arasından açık oyla 3 asıl ve 3 yedek üye seçilir. Asıl üyeler aralarından birini başkan olarak seçerler.
12.2. Denetim Kurulu bir yılı geçmeyen aralıklarla toplanarak gereken incelemeleri yapar. Derneğin gelir ve giderlerini, hesaplarını denetler, saptamalarını Yönetim Kurulu’na bildirir. İki yıllık faaliyet dönemi sonunda elde ettikleri bilgileri içeren bir rapor hazırlayarak Kurul toplantısına sunulmak üzere Yönetim Kurulu’na verir.
12.3. Gerektiğinde Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırır

Madde 13- Disiplin Kurulu:

13.1. Disiplin Kurulu 3 asıl ve 1 yedek üyeden oluşur. Üyeler Genel Kurul tarafından açık oyla seçilir. Kurul üyeleri aralarından birini başkan olarak seçerler. 13.2. Disiplin Kurulu Yönetim Kurulu’nun sunduğu konuları inceleyerek kararını bildirir. Tartışması genel kurulda yapılır.

Madde 14- Öğretim ve Eğitim Grupları:

14.1. Kök Hücre ve Hücresel Tedavileri konusunda ilgi ve uygulama alanları esas alınarak öğretim ve eğitim grupları oluşturulabilir. Öğretim ve Eğitim grubu kurulması yönetim kurulu kararı ile olur. Bunun için bir kurucu grup yönetimi atanır.
14.2. Grup yönergesi yapılarak yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer. KHHTDer üyeleri ilgi duydukları gruba bu yönerge hükümlerine göre kaydolarak grup tabanının genişlemesi sağlanır. KHHTDer üyesi olmayanlar grup üyesi olamazlar. Gruplar salt öğretim ve eğitim amaçlı faaliyet gösterebilir, eğitim kursu sempozyum gibi organizasyonlar yapar.
14.3. Mali ve hukuksal konularda derneğin ilgili organlarına tabidir.

Madde 15 - Komiteler

15.1. Dernek faaliyetlerini olabildiğince geniş bir tabana yaymak ve katılım sağlamak amacı ile oluşturulmuştur. Esasta yönetime yardımcı organlardır. Oluşumları yönetim kurulu kararına bağlıdır. Yönetim kurulu bir komite başkanı saptar ve onunla işbirliği içinde üyeler oluşturulur. Bir komitede gerekli görüldüğü sayıda üye bulunur.
15.2. Disiplin kurulu üyeleri etik komitenin doğal üyeleridir. Eğitim gruplarından grup yönetimlerinin seçtiği birer delege komitelere grup temsilcisi olarak katılır. Komiteler başkanın organizasyonu ile toplanır ve önerilerini yönetim kuruluna rapor eder. Yönetim kurulu çalışma programının gereklerine göre yeni komiteler kurabilir.

a) Etik Komite: Dernek üyeleri arasında, üyelerin mesleki uygulamalarında ve kamuoyunda Kök Hücre ve Hücresel Tedavileri ile ilgili konularda etik değerlere uymayan sorunları inceler rapor hazırlar.
b) Öğretim ve Eğitim Komitesi: Kök Hücre ve Hücresel Tedavileri konusunda eğitiminin genel sorunları ile ilgilenir, mezuniyet sonrası eğitimin devamlılığına ve yüceltilmesine katkıda bulunur.
c) Uzun dönem planlama komitesi: Süresi bir yönetim dönemini aşan ve gelecek yönetimlerde devam edebilecek dernek faaliyetlerini tartışır, öneri ve raporlar hazırlar.
d) DıG GliGkiler komitesi: Başka ülkelerin mesleki dernekleri ile ilişkilerin oluşturulması akademik faaliyetler düzenlenmesi gibi konularla uğraşır öneriler geliştirir.
e) Genç Bilim Gnsanları Komitesi: Bu komitede 40 yaş altında üyeler görev yapar. Meslekte genç yaş gruplarının ve uzmanlık öğrencilerinin sorunları ile ilgilenerek fikir ve öneriler üretir.

Madde 16- Dernek Tüzüğü’nün Değiştirilmesi:

16.1. Derneğin tüzüğünün değiştirilmesi, Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine, Genel Kurul’a katılanların üçte iki çoğunluğunca alınacak kararla veya Genel Kurulda toplantıda bulunan üyelerin en az onda biri tarafından önerilmesi ve gündeme alınması halinde Genel Kurul’a katılanların üçte iki çoğunluğunca alınacak kararla değiştirilebilir.
16.2. Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine yapılacak tüzük değişiklik önerileri önceden yazılı olarak asıl üyelere bildirilir.

Madde 17- Derneğin Gç Denetimi:

17.1. Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.
17.2. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
17.3. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 18- Derneğin Gelir ve Giderleri:

18.1. Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

a) Üyelerden alınacak ödentiler,
b) Bağış ve yardımlar
c) Dernek tarafından düzenlenecek konser, kermes, sergi, konferans, seminer, kongre, kurs, ders notları ve kitap basımı, piyango, spor yarışması, balo, eğlence, temsil ve benzeri faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
d) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
e) İktisadi işletme gelirleri

18.2. Derneğin giderleri şunlardır:

a) Genel Kurul giderleri,
b) Toplantı giderleri,
c) Yayımlanacak kitap ve benzeri basılı materyal giderleri,
d) Dernek amaçlarına uygun her türlü faaliyetin gerektirdiği diğer giderler.

18.3. Derneğin Gelir ve Giderlerinin Gzlenmesinde Uyulacak Glkeler:

a) Derneğin her türlü geliri, Dernekler Kanunu hükümlerine uygun şekilde alındı belgesi ile, her türlü gideri de harcama belgesi ile belgelendirilir. Alındı belgelerinde ilgilisinin açık kimliği ve imzası bulunacaktır. Bankalar aracılığı ile gelir toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Bu belgelerin beş yıl saklanması zorunludur. b) Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile mevzuatın öngördüğü koşullar dikkate alınarak bastırılır.
c) Dernek adına bağış, yardım toplamaya yetkili kişi veya kişiler Yönetim Kurulu’nca belirlenerek açık kimlikleri mahalli mülki amirliğine bildirilecektir. Adlarına düzenlenecek onaylı ve resimli kimlik kartlarıyla (yetki belgesi) ancak bu kişi veya kişiler ödenti, bağış, yardım ve benzeri gelirleri toplamaya yetkilidirler. Bunlar dışında kimse para toplamaya yetkili değildir.

Madde 19- Defter ve Kayıtlar:

19.1. Defter tutma esasları;

a) Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Mevzuatında belirtilen limiti aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
b) Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. c.Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
c) Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

19.2. Kayıt usulü: Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
19.3. Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

a) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararlar toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
b) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
c) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
d) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
e) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
f) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
19.4. Defterlerin Tasdiki: Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

19.5. İlk üç defterin gereği gibi tutulmasından Yönetim Kurulu’nun Genel Sekreter üyesi, ikinci üç defterin tutulmasından ise sayman üye sorumludur.

Madde 20 - Duyuru ve Bildirimler:

20.1. Dernek tarafından üyelere yapılacak tüm duyuru ve bildirimler üyelerin dernek kayıtlarındaki posta veya elektronik posta adreslerine yapılacaktır. Adres değişiklikleri üye tarafından derneğe bildirilmek zorundadır.
20.2. Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
20.2.1 . Genel Kurul Sonuç Bildirimi : Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:
20.2.2. Genel kurul sonuç bildirimine; Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği, 20.2.3. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.
20.3. Taşınmazların bildirilmesi Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

20.4. Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
20.4.1. Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
20.4.2. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
20.4.3. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

20.5. Kamu Kurum ve KuruluGları Gle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
20.5.1. Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

20.6. Değişikliklerin Bildirilmesi
20.6.1. Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
20.6.2. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 21 - Derneğin Feshi Ve Mal Varlığının Tasfiyesi:

21.1. Derneğin feshine Genel Kurul tarafından karar verilir. Bunun için Genel Kurul’un üye tam sayısının üçte ikisinin katılımıyla toplanması gerekir. İlk toplantıda üçte iki çoğunluk sağlanamaması halinde Genel Kurul ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
21.2. Feshe ilişkin karar, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilir. Fesih kararı Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.
21.3. Her ne sebeple olursa olsun, fesih halinde derneğin mal, para ve haklarının tasfiye şekli Genel Kurulca bu hususta alınacak karar uyarınca gerçekleştirilir. Derneğe ait mal ve paralar Türk Tıp Derneklerinden birine intikal eder. Dernek Yönetim Kurulu tasfiye işlemini yapmakla yükümlüdür.

Madde 22- Derneğin Borçlanması:

22.1. Dernek ihtiyaç duyması halinde genel kurul kararıyla borçlanabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Madde 23- gube Açılması:

23.1. Dernek il merkezlerinde şube açabilir. Şube açılışı genel kurul kararı ile olur ancak bu kararın oy çokluğu ile alınması gerekir.
23.2. Yeni şube kurulması ilk toplantısında genel kurulun onayına sunulur. Kuruluş kararı ile birlikte şube kurulacak ildeki kök hücre ve hücresel tedavileri alanında çalışanlar arasından üç kişilik bir kurucu heyet oluşturulur ve o ilin mülki amirliğine başvurarak kuruluş işlemlerini tamamlamaları sağlanır.
23.3. Dernek faaliyetlerinde beklendiği gibi yararlı olmayan şube kuruluş yöntemi ile kapatılabilir. 23.4. Kök hücre ve hücresel tedavileri derneği şubeleri genel merkez kurulunda bir temsilci tarafından temsil edilebilirler, fakat genel kurulda bu temsilcilerin sadece kendi oy hakları vardır.

Madde 24 - Şubelerin Amacı ve Çalışma Konuları:

24.1. Şubeler bulundukları illerde bu tüzükle belirlenen amaçlar doğrultusunda hareket ederler. Bu tüzükle belirlenen yasaklar şubeler için de geçerlidir.

Madde 25- gubelere Üye Olma:

25.1. Şubelerde merkezde olduğu gibi aktif üyelik fahri üyelik ve onursal üyelik vardır. Üye atamaları üyelikten çıkarılma üyelikten ayrılma ve tekrar üye olabilme ile üyelik hakları bu tüzük hükümleri paralelinde yürütülür. Dernek üyeleri ayrıca bir şubeye üye olabilir ancak iki ayrı şubede üye olunamaz.

Madde 26- gube Organları

26.1. Şube organları Genel kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme kuruludur. Disiplin ile ilgili sorunlar dernek bütünlüğünü sağlamak üzere merkez disiplin kuruluna bağlı olarak yürütülür.

Madde 27- gube Genel Kurulu:

27.1. Şubeye kayıtlı aktif üyelerden oluşur. Yılda bir kez Ocak ayında olağan olarak toplanır. Yönetim ve denetleme kurulları ile kayıtlı üyelerin 1/5 inin başvurusu üzerine belirtilen gündemle olağanüstü toplanır. Toplantıda davet ve toplantı usülleri bu tüzük hükümlerine göre yapılır. Toplantı yeri şubenin bulunduğu yerdir.
27.2. Görev ve yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir.
a) Şube yönetim ve denetleme kurullarını seçmek.
b) Önceki kurulların faaliyet raporlarını değerlendirerek karar bağlamak
c) Yeni dönem için yerine getirilmek üzere bütçe tasarısı yapmak ve yönetim kuruluna faaliyet önerilerinde bulunmak.

Madde 28 - Şube Yönetim Kurulu:

28.1. Şube genel kurulunca gizli oyla seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Asil üyeliğin boşalması halinde yedekler aldıkları oy sıralamasına uygun olarak göreve çağrılır. Yönetim kurulu kendi arasında görev taksimi yaparak Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Sekreter yardımcısı, Sayman seçer.

28.2.Görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir.
a) Şubeyi temsil etmek
b) Üyelik işlemlerini yürütmek
c) Şube gelir giderlerini usulüne uygun yürütmek
d) Dernek merkezi ile ilişkileri yürütmek
e) Merkez şube benzeri akademik toplantı ve yayın faaliyetleri yapmak
f) Genel kurul kararlarını yerine getirmek.
g) Şube yönetimleri yurtdışı mesleki kuruluşlarla ilişkilerini merkez şube aracılığı ile yürütebilirler.

Madde 29 - Şube Denetleme Kurulu:

29.1. Genel kurulda gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Şube gelir gider kayıtlarını denetler ve genel kurula rapor eder.
29.2. Kök hücre ve hücresel tedavileri derneği yönetim kurulu tarafından öğretim ve eğitim grupları kurabilirler. Bu gruplar Kök hücre ve hücresel tedavileri Derneği yönetim kururlu tarafından yapılan yönerge dahilinde çalışma programlarını yapar ve uygularlar.
29.3. Kök hücre ve hücresel tedavileri derneği yönetim kurulu tarafından gerekli görülen kurullar kurabilir. Bu kurullar Kök hücre ve hücresel tedavileri Derneği yönetim kurulu tarafından yapılan yönerge dahilinde çalışma programları yapar ve uygularlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

Derneğin Gelirleri

Madde 30- Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

30.1. Giriş Ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ödentidir. Miktarı her hesap yılı için Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Giriş Ödentisi bir önceki yılın son Yönetim Kurulu toplantısında belirlenir. Giriş ödentisi, belirlendiği yıl için ilan edilen asgari ücretin brüt tutarının onda birinden fazla olamaz.
30.2. Yıllık Ödenti: Dernek üyelerinin yılda bir defa defaten ödemek zorunda oldukları üyelik ödentisidir. Miktarı her hesap yılı için Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Üyelik Ödentisi bir önceki yılın son Yönetim Kurulu Toplantısında belirlenir. Yıllık Ödenti, belirlendiği yıl için ilan edilen asgari ücretin brüt tutarının onda birinden fazla olamaz.
30.3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
30.4. Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenen piyango, balo, toplantı, temsil, festival, gösteri, konser, spor yarışması, kongre, sempozyum, konferans ve benzeri faaliyetlerden elde edilen gelirler.
30.5. Her türlü koşullu ya da koşulsuz bağış, vasiyet, yardım, ortaklıklar, iktisadi işletme, lokal ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler.
30.6. Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değer gelirleri 30.7. Diğer gelirler.

Madde 31 – Gelir ve Gider İşlemleri ve Borçlanma Usulleri

Derneğin gelir ve gider işlemleri ile borçlanma usullerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır:
31.1. Giriş ödentisinin tamamı üyelik başvurusu kabul edilen üye adayına yapılan bildiri sonrasında; yıllık ödenti ise ait olduğu hesap yılı içerisinde dernek banka hesaplarına havale veya dernek saymanlığına nakit olarak ödenir.
31.2. Dernek gelirleri “Alındı Belgeleri” ile toplanır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve bunlar adına Yetki Belgesi düzenlenir.
31.3. Dernek giderleri fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi “Harcama Belgeleri” ile yapılır.
31.4. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile; kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile yapılır.
31.5. Dernek tarafından yıl içinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisi, dernek amaçları doğrultusunda harcanır
31.6. Derneğin Borçlanma Usulleri: Dernek kişi ya da kurumlara borçlanabilir. Ancak, ne amaçla, ne kadar borçlanılacağı ve geri ödeme koşullarının nasıl olacağı vb gibi konuların Genel Kurulda görüşülerek kabul edilmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi gereklidir.

Madde 32 – Yönetmelikler

32.1. Dernek Ana Tüzüğü hükümleri Yönetim Kurulunun hazırlayacağı ve Genel Kurulun onaylayacağı yönetmelikler hükümlerine göre uygulanır.

Madde 33 – Yürürlük

33.1. Bu Ana Tüzük, İçişleri Bakanlığınca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Madde 34 – Hüküm Eksikliği

34.1. Bu ana tüzüğün uygulanmasında hüküm bulunmaması durumunda Dernekler Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmelik ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 35 – Geçiçi Yönetim Kurulu

35.1. Bu tüzük 35 maddeden ibaret olup, aşağıda adı soyadı ve imzaları bulunan biz kurucular tarafından Dernekler Kanununa uygun olarak düzenlenip, yetkili makamların onaylarına sunulmuştur.

Derneğin Kurucu Üyeleri;
1. Prof.Dr.Erdal Karaöz; Başkan
2. Prof.Dr.Ercüment Ovalı;
3. Prof.Dr.Kemal Tanju Hepgül;
4. Prof.Dr.Fikrettin Şahin;
5. Prof.Dr.Osman Tayfun Dalbastı;
6. Doç.Dr.Cem Yılmaz;
7. Doç.Dr.Serdar Kabataş;
8. Doç Dr Tuncay Delibaşı;
9. Doç.Dr.Gökhan Tolga Adaş;
10. Doç.Dr.Tunç Akkoç;
11. Yrd.Doç.Dr.Erdinç Civelek;
12. Yrd.Doç.Dr.Gökhan Duruksu;
13. Uzm.Dr.Adem Aydın;
14. Uzm.Dr.Gülay Sezgin;